دانلود رایگان

 

دانلود ویدیوهای رایگان ادمین پورتال:

 

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره  MCSE 2012R2 – دموی شماره ۱

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره  MCSE 2012R2 – دموی شماره ۲

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره  MCSE 2012R2 – دموی شماره ۳

 

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره Kerio Control 9 – دموی شماره ۱

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره Kerio Control 9 – دموی شماره ۲

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره Kerio Control 9 – دموی شماره ۳

 

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره VDI 2012 R2 – دموی شماره ۱

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره VDI 2012 R2 – دموی شماره ۲

 

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره VMware VCP 6 – دموی شماره ۱

دانلود نمونه ویدیوی آموزشی دوره VMware VCP 6 – دموی شماره ۲

 

دانلود رایگان کتب شبکه :

 

۱- دانلود کتاب Kerio Control Step by Step Guide

۲- دانلود کتاب Kerio Control Admin Guide

۳- دانلود کتاب Windows PowerShell 3.0 StepbyStep

۴- دانلود رایگان کتاب Comptia Security+ Study Guide SY0_401 

 

 

.